Tato stránka používá soubory cookies.

Souhlasím

Tato stránka používá soubory cookies.

Souhlasím

Všeobecné smluvní podmínky

internetového portálu Ojetevozy-online.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem, Objednateli a Návštěvníky vznikající v souvislosti s užíváním Služby.

1.2. Společnost Sunset Drive s.r.o. se sídlem Dvorecké náměstí 406/5, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 241 59 859, DIČ: CZ024159859, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 184170 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru Ojetevozy-online.cz, dostupného na adrese (URL) http://www.ojetevozy-online.cz (dále jen „Portál“).

1.3. Objednatelem je fyzická či právnická osoba objednávající Službu spočívající ve zveřejnění Inzerce a/nebo Reklamy na Portálu prostřednictvím Administračního systému (dále jen „Objednatel“).

1.4. Návštěvníkem je každá osoba s přístupem k síti internet, která navštíví Portál a pokračuje v užívání Služby (dále jen „Návštěvník"). Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Návštěvníka prováděné na Portálu.

1.5. Provozovatel prostřednictvím Portálu provozuje databázi dostupnou v sítí internet, ve které lze zveřejňovat inzerci za účelem prodeje Motorových vozidel (případně dalších obdobných služeb) na určenou dobu a za úplatu (dále jen „Inzerce“), a ve které lze Motorová vozidla zdarma vyhledávat pomocí funkce vyhledávání poskytované Provozovatelem. Portál dále umožnuje Návštěvníkům vyhledat zdarma na Portálu Motorové vozidlo za účelem koupě nebo nájmu ve formě operativního leasingu, servis Motorového vozidla a další obdobné či související služby (dále jen „Produkt“). Vyplněním příslušného formuláře s kontaktními údaji může Návštěvník následně kontaktovat Objednatele za účelem poptávky vybraného Produktu. Provozovatel je oprávněn na Portále, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu v rámci Inzerce, umístit reklamu Objednatele, třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele (dále jen „Reklama“).

(souhrnně dále jen „Služba“)

1.6. Reklama bude vhodným způsobem oddělena od Inzerce. Provozovatel neodpovídá za obsah Reklamy.

1.7. Provozovatel spravuje uživatelské rozhraní Služby sloužící pro vložení a editaci Inzerce a/nebo Reklamy poskytované v rámci Služby a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky Motorových vozidel (dále jen „Administrační systém“).

1.8. Motorové vozidlo pro účely těchto Podmínek znamená jednostopý nebo dvoustopý motorový dopravní prostředek určený k přepravě na pozemních komunikacích včetně jejich náhradních dílů a příslušenství (dále jen „Motorové vozidlo“).

1.9. Každý Objednatel či Návštěvník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využití Služby. Náklady jim vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sami. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle příslušných podmínek operátora/poskytovatele Návštěvníka, Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky).

1.10. Využitím Služby každý Objednatel a/nebo Návštěvník uděluje souhlas s těmito Podmínkami a zavazují se jimi řídit, nebylo-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak. Každý Objednatel a/nebo Návštěvník má možnost se s těmito Podmínkami předem seznámit a jejich odsouhlasení je předpokladem využití Služby.

1.11. Tyto Podmínky jsou k dispozici v listinné podobě v sídle Provozovatele a v elektronické podobě na Portálu.

1.12. Každý Návštěvník a Objednatel odsouhlasením těchto Podmínek bere na vědomí, že nesmí užívat Službu v rozporu s těmito Podmínkami a rovněž v rozporu s právním řádem České republiky.

1.13. Další informace o Provozovateli či Portálu jsou uvedeny na webové stránce www.ojetevozy-online.cz v sekci „O nás“.

2. Rozsah a obsah Služby

2.1. Užívání Služby Návštěvníkem není zpoplatněno a je poskytováno Provozovatelem pro Návštěvníky zcela zdarma. Návštěvník však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (náklady na internetové připojení apod.).

2.2. Užívání Inzerce a Reklamy v rámci Služby Objednatelem je zpoplatněno dle platného Ceníku služeb. Služba se objednává na základě závazné objednávky Objednatele u Provozovatele. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za Službu odměnu dle čl. 4. těchto Podmínek.

2.3. Po uhrazení odměny dle čl. 4 těchto Podmínek za Inzerci v rámci Služby Provozovatel provede registraci Objednatele v Administračním systému a rovněž zveřejní jeho jméno a/nebo firmu v Seznamu partnerů uveřejněném na Portále.

2.4. Minimální období, na které je možno Službu objednat, je 1 (jeden) kalendářní týden. Maximální období, na které lze Službu objednat, je 1 (jeden) rok, tj. 12 (dvanáct) po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s tím, že po uplynutí objednané doby lze Službu prodloužit na základě nové objednávky.

2.5. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované v rámci Služby jsou přístupné všem uživatelům celosvětové sítě Internet.

2.6. Každý Objednatel může kdykoli vypovědět poskytování objednané Služby zasláním příslušné výpovědi Provozovateli, a to:

a) písemnou formou na adresu sídla Provozovatele; nebo

b) elektronickou formou na emailovou adresu Provozovatele: vedeni@ojetevozy-online.cz.

2.7. V případě výpovědi poskytované Služby dle odst. 2.6. těchto Podmínek náleží každému Objednateli právo na vrácení poměrné části z již zaplacené ceny za Službu dle čl. 4. těchto Podmínek. Poměrná část ceny za Službu, která má být vrácena, je počítána měsíčně za každý měsíc následující po účinnosti výpovědi dle odst. 2.8. těchto Podmínek. Poskytovatel Objednateli vrátí poměrnou část z již zaplacené ceny za Službu do 30 (třiceti) dnů od účinnosti výpovědi.

2.8. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba v případě výpovědi dle odst. 2.6. těchto Podmínek činí 30 (třicet) dnů a začíná 1. (prvním) dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď řádně uplatněna u Provozovatele.

2.9. Inzerce Objednatele není nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“). Z Inzerce Objednatele nevzniká nárok na uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy dle občanského zákoníku.

2.10. Poptávka Návštěvníka ohledně vyhledaného Produktu v rámci Služby směřující ke kontaktu s Objednatelem není nabídkou ve smyslu ust. § 1731 a ust. § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný přislib dle ust. § 1733 občanského zákoníku. Projeveným zájmem Návštěvníka směřujícím ke zkontaktování s Objednatelem nevzniká nárok na uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy dle občanského zákoníku.

2.11. Každý Návštěvník a Objednatel bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje Objednatelům a Návštěvníkům žádné záruky ohledně fungování Služby, jejího obsahu a obsahu uvedeného třetí stranou, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby vyjma odpovědnosti vůči Objednateli dle čl. 5.2. těchto Podmínek. Provozovatel Návštěvníkovi zejména nezaručuje, že:

 • a) Služba bude dostupná nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.
 • b) Služba bude po dobu její dostupnosti plně funkční;
 • c) Služba bude poskytována bez chyb.

2.12. Každý Návštěvník a Objednatel bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá:

 • a) za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s využitím Služby, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Objednatelů, Návštěvníků nebo jiných třetích osob užívajících Portál, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty;
 • b) za smluvní vztah, který vznikne mezi Návštěvníkem a Objednatelem v souvislosti se Službou. Jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Objednatele vůči Návštěvníkovi či Návštěvníka vůči Objednateli ani v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné Inzerce či projeveného zájmu Návštěvníka, nelze vymáhat po Provozovateli;
 • c) za úplnost či technickou přesnost informací uvedených příslušným Objednatelem v rámci Služby. Provozovatel nemá žádnou možnost ověřovat zveřejněné údaje a nepřebírá žádné závazky ani záruky za produkty nabízené Objednatelem v rámci Služby. Provozovatel Návštěvníkovi neručí za kvalitu a legálnost původu nabízených Produktů v rámci Služby, ani za to, že Objednatel je jejich skutečným vlastníkem;
 • d) za odchylný či nesprávný výklad, interpretaci jednotlivých pojmů a užitých filtrů užívaných v rámci Služby.

2.13. Každý Objednatel se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Inzerce Objednatele poskytované v rámci Služby, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní.

2.14. Provozovatel se zavazuje učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či dalších nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služby. Provozovatel je současně oprávněn na Objednateli či Návštěvníkovi vymáhat náhradu škody (zejm. poškození svého dobrého jména či dobrého jména Portálu), kterou mu Objednatel a/nebo Návštěvník svým jednáním způsobili.

2.15. Pro ochranu zájmů Návštěvníka, Objednatele a Provozovatele je při užívání Portálu zejména zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely uživatele; rozesílání nevyžádaných informací. Návštěvníci a Objednatelé nejsou oprávněni při užívání Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

3. Podmínky Inzerce a Reklamy poskytované v rámci Služby

3.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje v Inzerci a/nebo Reklamě poskytované v rámci Služby, pokud:

 • a) jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
 • b) jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
 • c) svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele;
 • d) jsou v rozporu s těmito Podmínkami.

3.2. Při využívání Inzerce v rámci Služby je Objednatel povinen zdržet se zejména:

 • a) zveřejňování obsahu, který nesouvisí s předmětem Služby;
 • b) zveřejňování obsahu, který je v rozporu s právním řádem České republiky (např. zveřejňování obsahu se sexuální a násilnou tématikou, propagace organizovaného zločinu apod.);
 • c) používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek (hodnotících soudů) o kvalitě inzerovaného produktu, např.: „nejlepší služby poskytované…“;
 • d) uvádění vět typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, které nijak nesouvisejí s inzerovaným produktem;
 • e) uveřejňování neautorizovaných fotografií, např. fotografií okopírovaných od jiných uživatelů Služby;
 • f) zobrazování fotografie, které neodpovídající skutečnému stavu inzerovaného vozidla;
 • g) zobrazování namísto fotografie nabízeného produktu ilustrační fotografie;
 • h) zvýrazňování fotografií grafickými efekty nebo opatřovat rušivými prvky, např. barevnými rámečky nebo textovými informacemi.

3.3. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.

3.4. Objednatel se zavazuje v Inzerci poskytované v rámci Služby poskytovat informace pravdivé a úplné, a to vždy včetně finální tržní ceny vozidla či náhradního dílu při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem a u plátců DPH včetně DPH, a včetně příslušné fotodokumentace.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly Inzerce a/nebo Reklamy, jak namátkové, tak cílené.

3.6. Každý Objednatel je povinen uvádět v Inzerci reálnou a konečnou prodejní cenu Motorového vozidla při platbě ceny Motorového vozidla v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby DPH. Objednatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie a videa, která souvisí s Motorovým vozidlem.

3.7. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady pozastavit, ukončit či smazat Inzerci a/nebo Reklamu obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých Objednatelů či od stejného Objednatele, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na jeho vlastních internetových stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání Návštěvníka (spotřebitele) či jiného jednání. Provozovatel si dále vyhrazuje právo pozastavit, ukončit či smazat Inzerci a/nebo Reklamu odporující těmto Podmínkám, a to též bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady smazat celou databázi Inzerce a/nebo Reklamy tohoto Objednatele na Portálu.

3.8. Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) Inzerce (tj. jednotlivých inzerátů) a/nebo Reklamy ve výpisu. Provozovatel však zaručuje, že řazení jednotlivých inzerátů a Reklamy je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele Služby.

3.9. Vkládání Inzerce a Reklamy je podporováno ze všech importních softwarů nebo vlastních aplikací Objednatele. Využití této funkcionality však není součástí Služby, a tudíž Provozovatel nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takto do databáze vložených inzerátů.

3.10. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku Ojetevozy-online.cz do fotografií či videoinzerátů přikládaných k jednotlivým inzerátům v rámci Inzerce.

4. Cena za Službu

4.1. Inzerce a Reklama v rámci Služby je pro Objednatele zpoplatněna dle platného Ceníku služeb a Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu předem.

4.2. Provozovatel na základě objednávky Objednatele vystaví Objednateli daňový doklad (fakturu) na objednanou Službu pro konkrétní období sjednané mezi Provozovatelem a Objednatelem. Tento daňový doklad (fakturu) zašle Provozovatel Objednateli e-mailem na jeho elektronickou adresu, kterou za tímto účelem sdělil Provozovateli. Objednatel je povinen daňový doklad (fakturu) a/nebo opravný daňový doklad (dobropis) potvrdit svým razítkem a podpisem a zaslat tyto dokumenty zpět oskenované Provozovateli, a to buď:
a) písemnou formou na adresu sídla Provozovatele; nebo
b) elektronickou formou na emailovou adresu Provozovatele: vedeni@ojetevozy-online.cz

4.3. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na daňovém dokladu (faktuře), a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu (faktuře), přičemž dnem úhrady se rozumí den připsání částky na bankovní účet Provozovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení daňového dokladu (faktury).

4.4. Objednatelem zadaná Inzerce či Reklama v rámci objednané Služby bude poprvé zveřejněna nejpozději do 5 (pěti) dnů od připsání úhrady dle příslušného daňového dokladu (faktury) na účet Provozovatele, ne však dříve, než začne běžet objednané období Inzerce či Reklamy.

4.5. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, nebude zadaná Inzerce a/nebo Reklama v rámci objednané Služby zveřejněna Provozovatelem. Pokud však Objednatel uhradí platbu v termínu do 10 (deseti) dnů ode dne požadovaného zveřejnění Inzerce či Reklamy, tato bude zveřejněna, avšak doba zveřejnění bude zkrácena o dobu, která uplynula od zahájení zveřejnění Inzerce či Reklamy dle objednávky do doby úhrady, bez nároku na poměrné zkrácení hrazené částky. V případě prodlení delšího než 10 (deset) dnů ode dne požadovaného zahájení objednané Služby, není již možné Službu takto dodatečně zahájit a objednávka je marným uplynutím této lhůty bez náhrady zrušena.

4.6. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit Inzerci a/nebo Reklamu Objednatele v případě neuhrazení celé fakturované částky či při nemožnosti identifikace příslušné platby (neuvedení variabilního symbolu nebo nesprávné uvedení variabilního symbolu). Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány, přičemž Provozovatel si vyhrazuje právo platby ponížit o náklady spojené s jejich vrácením. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky Služby Objednatele v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti, a to i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.

4.7. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a/nebo kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat.

4.8. Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům (fakturám), které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je Objednatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele do 7 (sedmi) dnů po doručení příslušného daňového dokladu (faktury).

5. Reklamace objednaných služeb

5.1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat nápravu pochybení odstraněním závadného stavu nebo slevu z ceny za Služby. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně na uvedené kontakty. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 (čtrnáct) dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 (čtrnáct) dnů ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřízení reklamace ze strany Provozovatele je 30 (třicet) dnů ode dne jejího řádného uplatnění.

5.2. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká a zároveň negativním způsobem ovlivňuje zveřejnění Inzerce a/nebo Reklamy objednané Objednatelem na Portálu, po dobu delší než 12 (dvanáct) hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne. Provozovatel však neodpovídá za nefunkčnost Portálu a/nebo Služby, kterou nezpůsobila chyba na straně Provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že Provozovatel provádí pravidelnou údržbu Administračního systému Služby a za tím účelem je oprávněn na nezbytnou dobu omezit svůj provoz, případně provést krátkodobou výluku Služby.

5.3. Každý Návštěvník a Objednatel bere na vědomí, že za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Portálu.

6. Bezpečnost a ochrana informací

6.1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění Služby, marketingových akcí Provozovatele (i těch prováděných se smluvními partnery Provozovatele) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Objednatelů, na základě tohoto prověření pak může být ze strany Provozovatele učiněna Objednateli speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou uvedenou níže a s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednané Služby (sdělení jména, čísla účtu apod.) a/nebo speciálních marketingových akcích. Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Návštěvníky a/nebo Objednateli prodávajícímu za účelem uskutečnění Služby, marketingových akcí Provozovatele, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Objednatele jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Každý Návštěvník a Objednatel přistoupením k těmto Podmínkám dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, pro marketingové účely Provozovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Návštěvníka a/nebo Objednatele o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným:

 • a) písemnou formou na adresu sídla Provozovatele; nebo
 • b) elektronickou formou na emailovou adresu Provozovatele: info@ojetevozy-online.cz.

6.2. Z odběru obchodních sdělení se může Návštěvník a/nebo Objednatel snadno odhlásit tím, že:

 • a) si upraví nastavení svého uživatelského profilu; nebo
 • b) využije tohoto kontaktního formuláře;
 • c) odhlásí se prostřednictvím internetové aplikace, která je zpřístupněna formou hypertextového odkazu umístěného v každé e-mailové zprávě obsahující obchodních sdělení.

6.3. Pokud si Návštěvník a/nebo Objednatel vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Návštěvník a/nebo Objednatel kontaktoval Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře.

6.4. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dle odst. 6.1. těchto Podmínek, bere Objednatel na vědomí, že Provozovatel je povinen odstranit veškerou jeho Inzerci a/nebo Reklamu, a to bez jakékoliv finanční náhrady.

6.5. Každý Návštěvník a Objednatel přistoupením k těmto Podmínkám dává Provozovateli svůj souhlas s nahráváním všech telefonních hovorů, jejichž záznamy jsou pořizovány za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby. Na žádost Návštěvníka a/nebo Objednatele poskytne Provozovatel k takto uchovávaným záznamům Objednatelům či Návštěvníkům přístup.

6.6. Osobními údaji, s jejichž zpracováváním Návštěvník a/nebo Objednatel tímto vyslovuje souhlas, jsou jméno (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), datum narození či rodné číslo, podpis, adresa (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak Provozovatel eviduje veškeré obchodní transakce realizované v rámci Služby.

6.7. Každý Návštěvník a Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům ze strany Provozovatele.

6.8. Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. toho času známá opatření, aby zpracovávané osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob a vyhrazuje si právo uchovávat data o činnosti Návštěvníka a/nebo Objednatele na Portálu, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů státní správy o jejich sdělení.

6.9. Provozovatel sděluje, že je jako zpracovatel osobních údajů registrován v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů. Číslo registrace Provozovatele je 00075963.

6.10. Provozovatel si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě Návštěvníků Portálu ke zlepšování svých služeb.

7. Autorská práva a práva k užívání

7.1. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k Portálu. Provozovateli náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu Portálu, včetně textu a jeho designu, grafiky, značek, log, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, fotografií, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Portálu.

7.2. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti Portálu, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Provozovatele Portálu. Návštěvníci a Objednatelé nejsou oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu měli explicitní písemné svolení Provozovatele. Žádný Objednatel ani Návštěvník Portálu nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat či umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

8. Cookies

8.1. Každý Návštěvník a Objednatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn používat tzv. Cookies, malé textové soubory ukládané v prohlížeči prostřednictvím webového serveru, které identifikují prohlížeč uživatele Portálu a nahrávají jeho uživatelské aktivity (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma apod.) a preference, jakmile vstoupí na Portál. To umožňuje, aby při další návštěvě tyto údaje pak nemusely být zadávány znovu., aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu a parametrů provozu Portálu. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o uživateli Portálu.

8.2. Soubory Cookies jsou využívány k usnadnění užívání Portálu Návštěvníky a Objednateli. Umožňují správnou funkčnost Portálu, zkvalitnění Služby, zapamatování přihlašovacích údajů a usnadnění přístupu k nejpoužívanějším funkcím Portálu.

8.3. Každý Návštěvník a Objednatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jejich el. zařízení zabráněno.

8.4. Portál automaticky identifikuje IP adresu uživatele Portálu. IP adresa je číslo automaticky přidělené el. zařízení uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, aby mohly být využity ke zkvalitnění Portálu.

9. Ochrana spotřebitele

9.1. Vyřizování stížností Objednatele a/nebo Návštěvníka, jsou-li spotřebiteli, zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@ojetevozy-online.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Provozovatel na příslušnou elektronickou adresu Objednatele a/nebo Návštěvníka, ze které byla stížnost zaslána, případně na jinou el. adresu uvedenou v této stížnosti.

9.2. V případech, kdy je Objednatel a/nebo Návštěvník ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Objednatel a/nebo Návštěvník v postavení spotřebitele pro účely vyřešení tohoto spotřebitelského sporu oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v ust. § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Objednatel a/nebo Návštěvník poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

10. Doručování

10.1. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 5 (pěti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Salvátorská klauzule

11.1. Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost těchto Podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku těchto Podmínek. Takovéto neplatné či neúčinné ustanovení bude provozovatelem Portálu nahrazeno novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. Totéž platí pro všechna opomenutí v ustanoveních stanovených v těchto Podmínkách.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Odchylná písemná ujednání mezi Objednatelem, Návštěvníkem a Provozovatelem mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

12.2. Pokud vztah související s užitím Portálu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah se řídí právním řádem České republiky.

12.3. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, s tím, že změnu vždy zveřejní na Portálu (a zároveň před účinností takové změny Provozovatel zašle Objednateli na jeho e-mailovou adresu vyrozumění o této skutečnosti). V případě, že Objednatel nesouhlasí se změnou těchto Podmínek, může ukončit poskytování objednané Služby a svou registraci, a z tohoto důvodu tyto Podmínky vypovědět ve lhůtě 15 (patnácti) dnů zasláním příslušné výpovědi Provozovateli, a to:

 • a) písemnou formou na adresu sídla Provozovatele; nebo
 • b) elektronickou formou na emailovou adresu Provozovatele: info@ojetevozy-online.cz.

Pokud Objednatel výpověď uvedené lhůtě neučiní, platí, že se změnou těchto Podmínek souhlasí.

12.4. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba v případě výpovědi dle odst. 12.4. těchto Podmínek činí 30 (třicet) dnů a začíná 1. (prvním) dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď řádně uplatněna u Provozovatele.

12.5. V případě výpovědi dle odst. 12.4. těchto Podmínek náleží Objednateli vrácení poměrné části již zaplacené ceny za Službu dle čl. 4. těchto Podmínek, a to do 30 (třiceti) dnů od účinnosti výpovědi. Poměrná část ceny za Službu, která má být vrácena, je počítána měsíčně za každý měsíc následující po účinnosti výpovědi dle odst. 12.5. těchto Podmínek.

12.6. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž pouze tato jazyková verze je závazná a případné další jazykové verze jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

12.7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2017.